Psykologförbundet skriver: “Allt högre krav ställs på den offentliga vården i termer av tillsyn, integritet och patientsäkerhet. Samtidigt växer alternativa vårdbranscher fram utan regleringar, tillsyn eller integritetskrav. Vi berättar våra innersta känslor, utan att ens ta reda på att alla former av sekretessregler saknas.

Låter du en lekman operera ditt ben eller behandla din diabetes? Nej det är inte troligt. Men det som är så självklart när det gäller fysisk sjukdom gäller inte vid psykisk ohälsa. Vem som helst får idag behandla och ställa diagnos vid psykisk sjukdom. Patienter som utsätts för alternativa behandlingar riskerar att inte få den hjälp de behöver.

Psykologförbundet vill varna för kvacksalveri och de problem som det för med sig. Dagligen drabbas människor till följd av en otillräcklig rättslig reglering av psykologlegitimationen och psykologiska verksamhetsområden.”

Legitimation innebär att behandlaren står under Socialstyrelsens kontroll, precis som läkare och andra yrken med stort ansvar för människor i utsatta situationer.

På senare år har det blivit allt mer vanligt med terapeuter med titlar som terapeut kbt-terapeut kbt-coach m.m. Det blir för en privatperson väldigt svårt att säkerställa vilken kompetens personen har.

Journalisten Anette Nyman har givit ut två böcker i ämnet alternativa terapier. I boken Terapeuten beskriver hur hon själv först gick en kurs i personlig utveckling och sedan blev lekmannaterapeut på samma kursgård. Kurserna var mycket integritetskränkande och människor for illa.  I sin bok Den dolda psykmarknaden beskriver hon problemen med den oreglerade marknaden för personlig utveckling och New Age-inspirerade kurser/terapier.

Vad kan du göra för att bli tryggare?

Du kan för att vara säker på att du är i trygga händer kontakta socialstyrelsen för att kontrollera att din behandlare verkligen har den legitimation som den utger sig för att ha.

Har man inte legitimation kan behandlingen säkerställas genom att behandlaren går i regelbunden handledning hos en handledare som innehar legitimation. Det går alltså att fråga behandlaren om denna går i handledning och kontrollera om handledaren är legitimerad genom kontroll hos Socialstyrelsen. De utfärdar legitimation och för alltså ett register över hälso- och sjukvårdspersonal. 

Debatt och en ny utredning

Regeringen har tillsatt en utredningen Ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården, som beräknas vara klar 31 mars 2019. “Utredaren ska även utreda om rätten att behandla vissa allvarliga psykiska sjukdomar och störningar bör begränsas för den som inte är hälso- och sjukvårdspersonal.”

En expertgrupp har skrivit på DN bebatt Behandlingen av psykisk ohälsa måste regleras”.