Ambitionen är att efterhand komplettera med länkar om social påverkan och otillbörlig påverkan, både de som är kritiska och de som har en annan uppfattning så du kan göra din egen uppfattning. Se även sidan om lästips om otillbörlig påverkan där du finner böcker och artiklar. Listan är i bokstavsordning. Listan, som inte gör anspråk på att vara heltäckande, tillhandahålls endast i informationssyfte. Det innebär att jag inte nödvändigtvis står bakom de åsikter som framförs utan låter olika sidor av saken finnas tillgänglig.

Det råder stor oenighet, både om vilka begrepp som skall användas, och i synen på den förändringsprocess som en person genomgår vid inträde i olika kontroversiella grupper. Är det skadligt eller bara annorlunda? En stor skiljelinje går framför allt mellan de som har ett psykologiskt perspektiv och sociologiskt perspektiv. Eileen Barker, forskare i sociologi, menar att man i den sociologiska traditionen ställer andra frågor och inte tar ställning till om något är bra eller dåligt. Den psykologiska forskningen handlar främst om symptom och orsakssamband och behandling. Utgångspunkten är kränkningar, trauman och övergrepp som berättas av tidigare medlemmar.

Länkar i alfabetisk ordning

CAIC
Cult Awareness Information Centre – en förening som fokuserar på totalitära grupper och “cults”.

Cathrine Mostue
Norsk privatpraktiserande psykolog verksam i Oslo med kunskap om sekterism.

Cesnur
Centre for Studies of New Religions, En förening för religionsforskare i Europa. De studerar i allmänhet utifrån ett sociologiskt och historiskt perspektiv, i motsats till kliniker som uttalar sig om vilken eventuell skada det kan medföra att vara med i olika så kallade nya religioner. 

Charlotteessen
Författaren Charlotte Essén som bland annat skrivit boken Sektbarn, och har relaterat material på sin hemsida.

Culteducation (f.d. Rickross)
En amterikansk ideell förening som har information om destruktiva sekter och kontroversiella grupper.

Cult Mediation

De hjälper anhöriga och vänner till sektmedlemmar att förstå och förhålla sig till den komplexa situationen.

Info-cult / Info-secte

En ideell förening som erbjuder information om sektfenomen. De har även ett nyhetsbrev.

Inform
En förening som grundats av professor Eileen Barker som studerar religiösa grupper ur ett sociologiskt perspektiv.

FFI – Familjer mot Falska Incestminnen
En stöd- och informationsgrupp för att motverka falska anklagelser om incest, som riktas mot oskyldiga föräldrar. Speciellt vill föreningen motverka oseriösa terapeuter och terapiformer som utan verklig grund påstås “återväcka” incestminnen som varit dolda i många år.

Finyar – har tagit ned sin hemsida och finns nu bara på Facebook
En svensk förening för forskare kring nya religiösa rörelser, som mest studerar rörelser ur ett sociologiskt perspektiv och därmed inte ställer frågan om huruvida engagemang i olika grupper är skadligt för den psykiska hälsan utan mer försöker beskriva hur det ser ut.

FRI – Föreningen Rädda Individen
Föreningen Rädda Individen – en stödförening (numer en stiftelse) för människor som förlorat vänner och anhöriga till vad vi kallar en destruktiv rörelse. FRI ger också stöd till avhoppare från sådana rörelser.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning
“Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) har till uppgift att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt”.

Hope Valley
De bedriver Post-cult counselling enligt Wellprings modell (se länk nedan) i England. Mottagningen drivs av Gillie Jenkinson som doktorerar på vad som hjälper f.d. medlemmar ur sekteristiska grupper. Hon är psykoterapeut, och erbjuder även intensivbehandling.

Hjälpkällan
Hjälp och stöd för dig som lämnat en sluten rörelse. “Hjälpkällan har en omfattande verksamhet som inbegriper både ett professionellt kristeam och rikstäckande arbete med kontaktpersoner, föreläsningar och särskilda stödgrupper”.

Håkan Järvås blogg  – kan för närvarande inte hittas då Hjälpkällan gör om sin hemsida.
Han är leg.psykolg, f.d. medlem av Scientologkyrkan, samt redaktör för boken Sektsjuka.

ICSA ( International Cultic Studies Association) f.d AFF
Amerikansk sida med information om psykologisk manipulation, sekter och nya religiösa rörelser. Här kan du prenumerera på nyhetsbrev, vetenskaplig tidskrift och beställa böcker och tidskrifter.

Inform
En förening som liknar Finyar, se ovan.

Open Minds Foundation

En ideell förening som vill lära människor att skydda sig själva från otillbörlig påverkan och från manipulativa grupper och relationer, men ett stort fokus på personer mellan 5-25 år, som är särskilt sårbara, och skapa program för att hjälpa människor att återhämta sig från institutionaliserad otillbörlig påverkan samt dela information om hälsosam autonimi (inklusive hälsosam skeptisism och intelligent olydnad).

Psykologförbundet
Förbundet ger bl.a. ut en skrift om kvacksalveri. De har tagit avstånd från Landmark Educations metoder och kräver lagstiftning om otillbörlig påverkan. Terapeuter som missbrukar relationen till sina klienter kan uteslutas från förbundet och Socialstyrelsen kan dra in deras legitimation.

Pyramid Scheme Alert
En ideell förening som jobbar för avslöja och förhindra pyramidspel, och visar på skillnader mellan seriös direktförsäljning och pyramidspel.

Randi .org
James Randi Educational Foundation om pseudovetenskap och övernaturligt, som t.ex. homeopati och healing. De har en stående belöning på 1 miljon dollar till den som kan visa något övernaturligt som han inte kan avslöja.

SAR – Spiritual Abuse Rescources 
Här finns information som stöd för de som upplevt andliga övergrepp (spiritual abuse). Här finns information för de som utsatts, präster och andra som jobbar inom religiösa samfund (se även Spiritual Safe Haven Network), vårdpersonal, familjer och allmänheten.

Steven Hassan – Freedom of mind
Amerikansk terapeut och författare med egen erfarenhet av “mind control”.
“Steven Alan Hassan, cult counselor and mind control expert , is the Nationally Certified Counselor and licensed Mental Health Counselor who has developed the breakthrough approach to help loved ones rescue cult mind control victims”.

Wellspring
Privat rehabiliteringscenter i Ohio, USA. “Wellspring has helped over 1000 survivors or coercion and exploitation in our residential program in Ohio, and hundreds of thousands through our consultation and educational services”.

[:en]

There is considerable disagreement, both of which concepts to be used, and in the view of the change that a person undergoes when entering various controversial groups. Is it harmful or just different? A major distinction is especially between those who have a psychological perspective and sociological perspective. Eileen Barker, a researcher in sociology, says that in the sociological tradition has other issues and do not take a position on whether something is good or bad. The psychological research is mainly about symptoms and causation and treatment. The starting point is abuse, trauma and abuse as told by former members. I do not endorse or recommend individuals or organizations listed below.  The list, which does not claim to be exhaustive, is provided for informational purposes only.

CAIC Cult Awareness and Information Centre

Cesnur Center for Studies on New Religions

Charlotteessen
Author of the book Cult Child (Sektbarn). Swedish

CEI – Culteducation
“An Internet archive of information about cults, destructive cults, controversial groups and movements. The Cult Education Institute (CEI), formerly known as the Ross Institute of New Jersey, is a nonprofit public resource with a vast archive that contains thousands of individual documents. “

Cult Mediation
Cult Mediation offers resources designed to help thoughtful families and friends understand and respond to the complexity of a loved one’s cult involvement.

Finyar
“FINYAR is a Nordic organization whose main task is to promote research and provide information on new religious movements and alternative spirituality.”

FRI – Föreningen Rädda Individen (swedish)
A supportgroup for former members of cultic groups

The Swedish Skeptics Association
“Vetenskap och Folkbildning (VoF) is a Swedish non-profit organization set out to promote popular education about the methods of science and its results. By engaging in open debate, the organization particularly sets its task to discredit false ideas about matters that can be resolved scientifically“.

Hope Valley
“Providing Psychotherapy, Counselling, Post-Cult Counselling, Supervision and Training”

Hjälpkällan (swedish)
A s
upportgroup for former members of cultic groups

ICSA ( International Cultic Studies Association)
“Founded in 1979*, the International Cultic Studies Association (ICSA) is a global network of people concerned about psychological manipulation and abuse in cultic or high-demand groups, alternative movements, and other environments. ICSA is tax-exempt, supports civil liberties, and is not affiliated with any religious or commercial organizations”.

Inform
“Inform is an independent charity providing information that is as up-to-date and reliable as possible about what many call cults, sects, new religious movements (NRMs), non-conventional religions”.

Open Minds Foundation

“Teach people how to protect themselves from being unduly influenced by and falling prey to predators, and coercive groups and relationships—with a strong focus on young people,aged 5-25, who are especially vulnerable—and creating programs to help people recover from institutionalized undue influence and to share information about healthy personal autonomy (which includes healthy skepticism and intelligent disobedience).”

Pyramid Scheme Alert
“Pyramid Scheme Alert is the first consumer organization to confront the abuses and trickery of pyramid scheme perpetrators. Pyramid Scheme Alert is a non-profit, privately supported (by memberships and donations), all-volunteer,
and totally independent consumer campaign”.

Randi .org
“The James Randi Educational Foundation was founded in 1996 to help people defend themselves from paranormal and pseudo-scientific claims. The JREF offers a still-unclaimed million-dollar reward for anyone who can produce evidence of paranormal abilities under controlled conditions.”

Steven Hassan – Freedom of mind
“Steven Alan Hassan, cult counselor and mind control expert , is the Nationally Certified Counselor and licensed Mental Health Counselor who has developed the breakthrough approach to help loved ones rescue cult mind control victims”.

Wellspring
“Wellspring has helped over 1000 survivors or coercion and exploitation in our residential program in Ohio, and hundreds of thousands through our consultation and educational services”.

[:]