När kan du behöva psykoterapi / KBT?

Vi kan alla någon gång i livet drabbas av en kris, oro, eller övergivenhet. Det kan då vara svårt att sortera tankarna och känslorna kan kännas överväldigande. Ibland kan det övergå till depression eller svårhanterbar ångest. Det är när du känner att du kört fast och inte kommer vidare själv som det kan vara lämpligt att söka psykoterapi, till exempel i form av KBT (Kognitiv Beteende Terapi).

Vardagens krav och stress leda till att du får sömnbesvär som  håller i sig en längre tid. Då kan det vara viktigt att få hjälp med detta så att inte hälsan och det psykiska välbefinnandet påverkas.

Att söka psykoterapi när man mår psykiskt dåligt är lika naturligt som att gå till doktorn när man mår fysisk dåligt.

Hur går det till?

Vid det första mötet berättar du så mycket du orkar och vill om varför du söker hjälp. Vi börjar med att se över dina problem och sätter upp mål för behandlingen. Vi lägger tyngdpunkten vid din situation här och nu, men det kan även vara av vikt att titta på vad som hänt tidigare. Vi undersöker vad som skapat problemet och hur det idag hålls vid liv. För att göra den kartläggningen undersöker vi dina tankar, känslor och beteenden eftersom dessa påverkar varandra. Vi pratar om hur vi kan jobba för att förbättra sin livssituation och ditt psykiska välbefinnande.

Som psykoterapeut har jag träffat många människor som tror att de är ensamma i världen om sina problem, och kan finna stor tröst i att få höra att problemet inte är ovanligt och att det finns hjälp. Inga frågor eller berättelser är i mina öron konstiga, och jag hört rätt mycket genom åren.

När vi träffats ett par gånger och skapar vi en grundlig bild av problemet och vägar framåt. Sedan fattar vi tillsammans ett beslut om vi ska gå vidare i kontakten. Det är viktigt att du känner dig trygg och vet vad som väntar. Därför gör vi upp en behandlingsplan, samt hur ofta och länge vi ska träffas. Detta kan sedan omprövas vid behov.

leg. psykoterapeut Helena Löfgren
Foto: Susanne Paulsson

Terapi via video

Jag följer Folkhälsomyndighetens rekommendendationer. Jag finns på plats på min mottagning, men om jag har milda symptom erbjuder jag video som ett alternativ. Det samma gäller om du som patient/klient har milda symptom.

I övrigt kan det vara ett alternativ för dig som inte bor i Stockholm, eller av andra skäl har svårt att komma till mottagningen. Läs mer om terapi via video.

Terapi via video Med Leg. psykoterapeut Helena Löfgren

Några exempel på problem som du kan komma till mig med:

Socialstyrelsen rekommenderar i sina nationella riktlinjer i första hand KBT för behandling av depression och ångest, som tillsammans står för stor del av den psykiska ohälsan.

Vad är KBT?

KBT står för kognitiv beteendeterapi och grundar sig på forskning och teorier inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och social psykologi. Det finns många varianter som ryms under KBT-paraplyet som exempelvis Acceptance and commitment therapy (ACT)Dialektisk beteendeterapi (DBT), Medveten närvaro och compassion. 

En hörnpelare i KBT är att man förlitar sig på metoder som är konkret beskrivna och som har prövats i vetenskapliga studier. KBT bygger alltså på vetenskap och beprövad erfarenhet, d.v.s är evidensbaserad. Det innebär att metoderna och det kliniska arbetet förändras i takt med nya forskningsrön. Ett funktionellt synsätt på kliniska problem innebär också att behandlingen kommer att se väldigt olika ut beroende på vad man vill hjälpa klienten att förändra.

Centralt är också att jag som terapeut är ett aktivt bollplank. Vi sätter mål tillsammans och jag föreslår en behandlingsplan baserat på dina mål. Vi utforskar sedan alternativa sätt att hantera olika situationer på.

KBT är ett strukturerat sätt att arbeta där vi systematiskt jobbar med dina problem. Samtidigt finns en flexibilitet för dina önskemål och behov som klient. i slutet av samtalen kommer vi tillsammans fram till om det är något du kan jobba vidare med henna. Detta gör att terapin fortsätter mellan samtalen och därmed blir mer effektiv.

Verktyg

Det finns ett brett urval av tekniker för att arbeta med olika problem. Man kan utgå från hur man tänker kring något, hur man känner inför något eller hur man brukar bete sig i problemsituationer.

Oavsett var man börjar påverkas helheten. Jag kan föreslå övningar som du som klient väljer om du vill prova. Några sådana övningar kan exempelvis vara exponering, visualisering, mindfulness och self-compassion (medkänsla och vänlighet mot sig själv).

Ett sätt att jobba är att analysera i detalj vad du tänker, känner och gör i en svår situation. Exempelvis kan tanken ”jag är värdelös” göra att du känner sig ledsen och därför drar sig undan från andra. Vi utforskar mer funktionella sätt att tänka och bete sig för att du även ska känna dig bättre till mods. Det finns många olika övningar och verktyg att välja på för att nå dina mål.

Det finns en väldigt bred verktygslåda i KBT som gör att man terapeut kan vara flexibel och jobba på ett sätt som passar just dig. Ett sätt är utgå ifrån problematiska situationer och hur man reagerar där. Ibland kan det dock vara svårt att sätta ord på saker, då kan man utgå från en känsla och upplevelser i kroppen för att finna vägar framåt. Man kan också jobba med att förändra beteenden för sedan också kunna känna och tänka annorlunda. Ett sådant verktyg är så kallad exponering, där man gradvis och systematiskt gör beteendeexperiment för något som man har problem med. Detta kan leda till nya upplevelser, slutsatser och känslor. Om det känns för stort steg att prova nya beteenden kan man börja med att göra övningar i fantasin genom olika sorters visualiseringar. Detta är bara några exempel på vad som kan rymmas i en terapi.

Missförstånd om KBT

Ett vanligt missförstånd är att KBT är ytligt, eller bara handlar om ”här och nu”. KBT innebär också att vi undersöker hur problemet uppkommit och hur ditt liv sett ut och format dig som person. Allt detta ingår i den bedömning som jag gör när du inleder en terapi, för att skapa sig en förståelse för problemet. Därefter tittar vi på hur problemet yttrar sig i vardagen här och nu. Vissa problem som t.ex. en enkel fobi, kanske man inte minns hur den uppkommit, men det går att få hjälp ändå här och nu genom behandling.

Hur lång är en terapi?

KBT är ofta korttidsinriktad (10-20 gånger), men omfattningen kommer vi överens om utifrån hur omfattande problem och komplexa problem just du har.

Övrig information

Pris, betalning och avbokningspolicy
Läs mer om vem som får behandla

Som psykoterapeut är jag skyldig att lagar och etiska riktlinjer.
Integritetspolicy – hur din integritet skyddas och om dina rättigheter

Nedan har du etiska riktlinjer utformade av de två intresseföreningarna för psykoterapeuter med KBT-inriktning i Sverige:
Etiska riktlinjer för medlemmar i Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier (SFKBT)
Etiska riktlinjer För medlemmar i Beteendeterapeutiska Föreningen