Dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar hur personuppgifter får behandlas och ersätter personuppgiftslagen (PUL). I Sverige finns sedan tidigare Patientdatalagen (PDL) som bland annat reglerar vad som gäller för personuppgifter i patientjournaler. För journalföring är patientdatalagen överordnad. I frågor som inte täcks in av patientdatalagen eller andra överordnade regleringar så gäller GDPR. Det skydd av integritet som GDPR strävar efter kan anses vara tillvaratagna i nuvarande lagstiftning.

Legitimerade psykoterapeuter är skyldiga att föra journaler för varje patient/klient som kommer till oss. Journalen kan innehålla personuppgifter om dig, som rör exempelvis din adress och personnummer, vad för typ av behandling som utförs, uppgifter om ev. tidigare ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och information om vem och när anteckningar har gjorts i journalen. Dessa personuppgifter behövs för att kunna ge en trygg, säker och god vård. Förutom journalföring används personuppgifter också som underlag för fakturering och bokföring.

I och med att du börjar i terapi hos mig godkänner du att jag hanterar dina personuppgifter för att jag ska kunna genomföra mitt uppdrag och skyldigheter gentemot dig och de vårdinstanser som jag eventuellt samarbetar med, exempelvis den som skickat remiss.

Efter avslutad behandling förvaras din journal antingen i datasystem och där all journaldata krypteras innan den lagras på dataservrar eller på ett sätt så att inga obehöriga får tillgång till dem. Journalerna makuleras efter ett visst antal år enligt gällande regler i patientjournallagen.

Om du kommer till mig för samtal där inte patientjournallagen gäller, exempelvis rådgivning, sparas anteckningarna i 10 år efter avslutat uppdrag, men kan makuleras tidigare om du så önskar.

DINA RÄTTIGHETER

När du går som patient/klient på Löfgrens Analys AB Psykoterapi har du rätt att ta del av de uppgifter som finns i dina journaler och du har också rätt att få en kopia av hela eller delar av din journal.

Det finns tre sätt för dig som enskild person att påverka innehållet i din patientjournal. Rättelse, notering i journal och genom ansökan om journalförstöring. Journalförstöring görs dock endast i undantagsfall. För att få en uppgift borttagen i din journal måste du vända dig till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) för att få detta prövat. Du kan läsa mer om detta på www.ivo.se.

För att annan vårdgivare ska få behandla dina uppgifter krävs ditt samtycke. Om du inte samtycker till detta måste du själv berätta för din vårdpersonal vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård.

Du är naturligtvis välkommen att kontakta mig om du har någon fråga eller önskar mer information om policyn för hantering av personuppgifter.