Forskningsprojekt om sektavhoppares möte med vården

Vi söker deltagare till forskningsprojekt om sektavhoppares upplevelser av mötet med den svenska vården, problematik och behov av behandling efter otillbörlig påverkan.

För att delta ska du ha lämnat en totalitär grupp (sekt) där du varit utsatt för stark påverkan. Du ska ha fyllt 18 år.

Bakgrund och syfte
Syftet med forskningen är att söka kunskap för att underlätta för personer som är i behov av vård efter att ha varit med i en totalitär grupp (sekt). Målet är att öka kunskapen hos vården så att rätt hjälp och behandling kan ges, samt förstå sambanden mellan vad personen varit med om och vilka symtom personen har.

Hur går studien till?
Innan du medverkar kommer vi att ringa upp dig för ett kort telefonsamtal, för att ge dig information och för att du och vi ska få en uppfattning om det är lämpligt för dig att delta i projektet just nu.
Du kommer också att få fylla i formulär med frågor. Dessa är etablerade skalor som undersöker förekomst av depression, ångest, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och dissociationssymptom, samt ett formulär som har sammanställts särskilt för denna studie kring delar i din sektupplevelse och hur din situation ser ut idag. Tiden för att fylla i dessa beräknas till 60 minuter.

Om du har sökt svensk sjukvård efter din tid i sekten kan du också tillfrågas om att medverka genom att bli intervjuad om dina erfarenheter i mötet med vården. Du kommer också att få några ja/nej frågor kring exponering (saker som hänt dig i gruppen). Samtalet tar ca 60 minuter och du kommer att bli intervjuad av en forskare i projektet som har lång erfarenhet av att samtala med patienter.

Frivillighet
Din medverkan är frivillig och Du har rätt att när som helst avbryta Din medverkan. Projektet är etiskt granskat och följer forskningsetiska föreskrifter. Data som insamlas kommer endast användas för att besvara frågeställningarna i detta projekt. Ingen ytterligare forskning kommer genomföras utan kompletterande etikprövning .Presentationen av forskningen kommer att göras på ett sätt så att ingen enskild person kan identifieras.

Ansvariga
Olof Semb, leg psykolog, med dr (huvudansvarig forskare)
Mikael Sandlund, professor/överläkare, båda vid Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet

Kontaktuppgifter
Cecilia Wemmert, läkarstuderande
cewe0004@student.umu.se

Olof Semb, leg psykolog, med dr
olof.semb@umu.se